top of page

algemene voorwaarden

PSYATWORK S.L., hierna Psy@Home is de eigenaar van deze website en de e-Coaching Applicatie (myCo@ch, hierna de "Applicatie"), en stelt de diensten van Online Psychologie met professionals uit de sector ("Professionals") ter beschikking aan de gebruikers ("Gebruiker") en is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die door gebruikers via deze website worden verstrekt.

 

Identificatie

- Eigenaar: Psyatwork, S.L.

- N.I.F.: B-66 30 85 86

- Geregistreerd adres: Calle Mallorca 281, 3-1, Barcelona (08037)

- E-mail: info@psyatwork.com

algemene termen

Dit document zet de gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") uiteen voor de toegang tot en het gebruik van de Applicatie die beschikbaar zijn op de website "psyathome.com" (de "Website") en op het Platform dat zich bevindt op "mycoach.psyathome.com" (de "Applicatie").

 

Door de toegang tot en het gebruik van de Applicatie, ga je uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met de voorwaarden van deze Voorwaarden, die even geldig en effectief zijn als elk schriftelijk en ondertekend contract. Naleving en handhaving van deze Algemene Voorwaarden is vereist van elke persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie. Als je niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dien je de Applicatie niet te gebruiken.

1. Doel en reikwijdte van het platform

Deze Voorwaarden zijn bedoeld om de toegang en het gebruik van de Applicatie te regelen. Psy@Home behoudt zich echter het recht voor om de presentatie, de configuratie en de inhoud ervan te wijzigen, evenals de voorwaarden die nodig zijn voor de toegang en/of het gebruik ervan wanneer dat nodig is.

 

De wijzigingen die in deze Algemene Voorwaarden worden aangebracht, zullen op dezelfde manier worden gepubliceerd als in een mededeling aan de Gebruikers, met vermelding van de datum van de levering die van kracht is. Toegang tot en gebruik van de Applicatie na het van kracht worden van de wijzigingen of veranderingen van deze Voorwaarden impliceert jouw volledige acceptatie van deze Voorwaarden.

 

Voor de interpretatie van deze Voorwaarden informeren wij je dat een persoon wordt beschouwd als een Gebruiker van de Applicatie op het moment dat hij of zij deze Voorwaarden accepteert, en dat het voldoende is om gebruik te maken van de Applicatie.

2. Toegang, registratie en annulering op het platform

 

2.1. Toegang

 

Toegang tot de Applicatie zal plaatsvinden via de Website (mycoach.psyathome.com) of via de URL mycoach.psyathome.com.

 

Om de Applicatie te kunnen gebruiken, moet je je registreren en inloggen op de Applicatie, waarvoor aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de Applicatie vereist is.

 

Toegang tot en gebruik van de Applicatie houdt in dat de Gebruiker de volledige inhoud van deze Voorwaarden accepteert en deze naleeft, evenals de instructies of aanbevelingen die in elk specifiek geval via de Applicatie worden aangegeven.

 

De Gebruiker moet meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar) en voldoende capaciteit hebben om de verplichtingen die voortvloeien uit zijn/haar handelingen via de Applicatie te verkrijgen, alsmede deze Voorwaarden eerder hebben gelezen en begrepen. Daarom hebben minderjarigen geen toegang tot de aanvraag. In het geval van toegang tot het Platform en registratie door een minderjarige, wordt echter verondersteld dat de toegang is gemaakt met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, zonder afbreuk te doen aan het recht van Psy@Home om alle controles uit te voeren die zij passend acht.

2.2. Registratie

 

2.2. Registratie

 

Om toegang te krijgen tot de verschillende functies van de Applicatie en deze te kunnen gebruiken, zal het nodig zijn om zich te registreren en een Account aan te maken bij de Applicatie volgens de daarvoor vastgestelde procedure. Om de account aan te maken, kan de gebruiker een van de onderstaande methoden kiezen:

 

i. Selecteer een plan en doe de betaling. De betaling moet worden uitgevoerd met een creditcard.

ii. Maak een account aan door de gebruikersnaam en het wachtwoord te selecteren die gebruikt moeten worden volgens de regels van de complexiteit die myCoach vereist, die persoonlijk en niet-overdraagbaar moeten zijn en niet mogen worden gecommuniceerd aan derden, zelfs niet tijdelijk. In ieder geval is de Gebruiker verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van de Applicatie door een onwettige derde partij die zijn wachtwoord voor dit doel gebruikt vanwege een niet zorgvuldig gebruik of verlies ervan. Indien bekend is of vermoed wordt dat het wachtwoord door derden wordt gebruikt, moet de Gebruiker dit onmiddellijk wijzigen (vanuit het profiel, binnen de myCoach Account) en deze omstandigheid via de klantenservice aan Psy@Home meedelen. Zolang dergelijke feiten niet worden gecommuniceerd, is Psy@Home vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van de identificatoren of wachtwoorden door derden.

ii. Voltooi de eerste evaluatie.

 

De inschrijving op het Platform is, zoals aangegeven in punt "i.", afhankelijk van de betaling van een van de plannen (zie "Plannen en Diensten").

 

De gegevens die tijdens het registratieproces in myCoach worden verstrekt, moeten correct zijn, aangezien dit de enige manier is waarop Psy@Home zal moeten communiceren en de relatie met de Gebruikers correct zal moeten beheren. In geen geval zal Psy@Home verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de verstrekte registratiegegevens, zodat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen, fouten en storingen die voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit van deze gegevens.

 

Wanneer persoonlijke gegevens worden verstrekt via de Aanvraagformulieren, is het noodzakelijk dat de Gebruiker het Privacybeleid vooraf accepteert. Bij Psy@Home hechten wij veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Daarom bieden wij hen verschillende communicatiekanalen aan waarmee zij ons kunnen raadplegen over elke vraag met betrekking tot de verwerking van hun gegevens.

Psy@Home kan toezicht houden op alle registratieaanvragen en kan de registratie en/of toegang tot het Platform, evenals de diensten en functies die via het Platform worden aangeboden, weigeren om te garanderen dat de Gebruiker voldoet aan de noodzakelijke vereisten voor het gebruik van de diensten die via de Applicatie worden aangeboden, of indien niet aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

Het aanmaken van een Gebruikersaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker ontvangt een registratiebevestiging per e-mail op het opgegeven e-mailadres.

2.3. Beëindiging

 

De Gebruiker kan zich na de eerste twee maanden na het moment van inschrijving afmelden van het Platform door te schrijven naar Psy@Home op het volgende adres: info@psyatwork.com of via het communicatiekanaal dat voor dit doel is ingeschakeld, met vermelding van zijn of haar e-mailadres en het aantonen van zijn of haar identiteit.

 

In ieder geval kan de gebruiker een nieuwe registratie aanvragen, en Psy@Home kan deze registratie niet toelaten wanneer de bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden geschonden.

 

Psy@Home kan deze registratie weigeren wanneer er een conflict of geschil tussen de partijen is, of wanneer dit conflict is opgelost met een schuldbekentenis of nalatigheid van de Gebruiker en/of het veroorzaken van schade aan Psy@Home, haar medewerkers en medewerkers, of aan haar Gebruikers, klanten of potentiële klanten.

 

Aan de andere kant, in het geval dat een Gebruiker niet voldoet aan een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke regelgeving, zal Psy@Home het recht hebben om het profiel van die Gebruiker automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te annuleren, en in geen geval zal een dergelijke opschorting of annulering aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. Daartoe kan Psy@Home tijdig informeren en samenwerken met de bevoegde politie- en gerechtelijke instanties als het een overtreding van de geldende wetgeving vaststelt of als het vermoeden bestaat dat er een misdrijf is gepleegd.

2.4. Retouren

De Gebruiker kan overgaan tot het aanvragen van de teruggave in zijn geheel zolang er geen individuele sessies zijn gehouden per videoconferentie met een van de Professionals.

3. Werking van het platform

3.1. Contracteringstraject voor  professionele diensten

 

3. Werking van het platform

 

3.1. Contracteringstraject voor  professionele diensten

 

De betalingsmethode die in de Aanvraag is ingeschakeld is de Bankkaart. De betaling van de bedragen zal gebeuren via de Stripe Payments Europe, Ltd. payment gateway, waarvan de voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de volgende webpagina. Psy@Home zal dus in geen geval toegang hebben tot de verstrekte bankgegevens, die in elk geval rechtstreeks door de financiële instellingen worden beheerd via de voornoemde payment gateway.

 

Via de betalingsgateway wordt een e-mail naar de gebruiker gestuurd met de factuur voor de verschillende geleverde professionele diensten. Het Platform is niet verantwoordelijk voor het geval dat de Gebruiker een onjuist account heeft opgegeven.

In overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november, dat de voorschriften betreffende de factureringsverplichtingen goedkeurt, zal de uitreiking van deze factuur worden opgevat als het voldoen aan alle verplichtingen en vereisten voor het uitreiken en ter beschikking stellen van de factuur.

 

Met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord te gaan met de elektronische ontvangst van de Facturen via de betalingsgateway.

 

De gebruiker verliest het herroepingsrecht zodra hij myCoach is gaan gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten ("TRLGDCU") goedkeurt.

 

Niettegenstaande het bovenstaande kan er een gedeeltelijke terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag plaatsvinden in het geval dat de gebruiker, zodra hij de diensten heeft gecontracteerd, wanneer er geen video-gesprek heeft plaats gevonden met een Professional. In het geval dat er ten minste één videogesprek met een professional is gevoerd, heeft de gebruiker geen recht op restitutie van de betaalde bedragen.

In die gevallen waarin de Gebruiker toegang heeft tot het Platform door middel van een code of een promotionele korting, zal de terugbetaling in verhouding staan tot het betaalde bedrag.

 

Het gecontracteerde Abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de corresponderende abonnementsperiode, tenzij de automatische verlenging voor het einde van de abonnementsperiode wordt gedeactiveerd. De opzegging gaat van kracht op de laatste dag van de lopende abonnementsperiode.


4. Regels voor het gebruik van het platform

Het is niet toegestaan om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, met of zonder een economisch doel. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor deze onwettige activiteit. In het bijzonder, en zonder dat de volgende lijst absoluut of restrictief is, is het verboden:

1. Gebruik van de Applicatie op een manier die schade, onderbrekingen, inefficiëntie of defecten in de werking of in het apparaat van een derde partij kan veroorzaken;

2.            Gebruik van de Applicatie voor het verzenden, installeren of plaatsen van een virus, kwaadaardige code of andere schadelijke programma's of bestanden;

3.            Gebruik van de Applicatie op een manier die een schending van de rechten van Psy@Home of een derde partij inhoudt;

4.            Gebruik van de Applicatie om materiaal te verzenden of te publiceren dat lasterlijk, beledigend, racistisch, vulgair, denigrerend, pornografisch, of obsceen of bedreigend van aard is of dat een persoon kan irriteren;

5.            Gebruik van de Applicatie om professionele diensten te verlenen die illegaal zijn, misbruik maken van of betrekking hebben op illegale activiteiten (zoals prostitutie, afpersingsdiensten, diefstal, bedreigingen of mishandeling); of waarvoor de juiste licenties, certificaten en/of kwalificaties niet beschikbaar zijn om dergelijke professionele diensten uit te voeren.

6.            Het gebruik van de Applicatie op een illegale manier, in strijd met de goede trouw, de goede zeden en de openbare orde;

7.            Toegang tot of interactie met de Applicatie onder een valse identiteit, het zich voordoen als een derde partij of het uitvoeren van enige andere handeling die kan leiden tot verwarring over de identiteit van de herkomst van een bericht;

8.            Onbevoegde toegang tot enig deel van de Applicatie, tot andere systemen of netwerken die ermee verbonden zijn, tot enige Psy@Home server, door middel van hacking of vervalsing, extractie van wachtwoorden of enig ander onrechtmatig middel;

9.            Gebruik van de Applicatie om persoonlijke gegevens van andere Gebruikers te verzamelen.

10.          Schending van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de Applicatie, van elk daarmee verbonden netwerk, of van de beveiligings- of beschermingsmaatregelen die inherent zijn aan de inhoud die in de Applicatie wordt gehost, of een poging daartoe.

11.          Het uitvoeren van een actie die een onevenredige of onnodige verzadiging veroorzaakt in de infrastructuur van het Platform of in de Psy@Home-systemen of -netwerken, alsook in de systemen en netwerken die verbonden zijn met de Applicatie; of

12.          Het invoeren van valse gegevens, ongeacht of de Gebruiker zich van deze omstandigheid bewust is of niet.

 

Indien een van de bovenstaande verplichtingen niet wordt nagekomen, kan Psy@Home passende maatregelen nemen, waaronder het verwijderen of blokkeren van het account van de gebruiker, zonder enige mogelijkheid tot vergoeding van de veroorzaakte schade.

 

Om van de Applicatie een veilige omgeving te maken, en om onze Gebruikers te beschermen, is het strikt verboden om informatie of inhoud te publiceren via de Applicatie die:

1. Kan worden beschouwd als een schending, in welke vorm dan ook, van het fundamentele recht op eer, persoonlijke en familiale privacy of het imago van anderen en, in het bijzonder, van minderjarigen;

2. Foto's opnemen of die beelden of persoonlijke gegevens van derden verzamelen zonder de juiste toestemming van hun eigenaars te hebben verkregen;

3. Schending van de geheimhouding van de communicatie of een inbreuk op de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten of op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens;

4.            Bevatten materiaal of informatie die illegaal, racistisch, obsceen, pornografisch, beledigend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus of op enigerlei wijze in strijd met de goede zeden of de openbare orde is;

5.            Bevatten "SPAM" en/of links naar sites die geen verband houden met de corresponderende ruimte; of

6.            Hieronder valt ook reclame of commerciële communicatie, voor het uitzenden van berichten met reclamedoeleinden of voor het verzamelen van gegevens voor hetzelfde doel.

Indien de gebruiker een van de bovenstaande verbodsbepalingen niet naleeft, is hij als enige verantwoordelijk voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze verbodsbepalingen. Zelfs als er geen aanspraak wordt gemaakt door een derde partij, behoudt DMS zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen.

 

Psy@Home heeft geen controle over de inhoud die door de gebruikers van het Platform wordt gepubliceerd en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. Niettemin behoudt Psy@Home zich het recht voor om toezicht te houden op de inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd en die in strijd is met deze Algemene Contractvoorwaarden of het Privacybeleid, en/of deze inhoud te wijzigen of te verwijderen.

Evenzo verzoeken wij Gebruikers om, in het geval dat zij informatie of inhoud op het Platform waarnemen of vinden die mogelijk ongepast of in strijd is met de geldende regelgeving en/of de eigen voorwaarden van het Platform, Psy@Home onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze omstandigheid door middel van de verschillende middelen die voor dit doel zijn voorzien.​

beleid inzake privacy en gegevensbescherming

política de privacidad

Bij Psy@Home hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en de grootst mogelijke transparantie. Om deze reden, zodat je kunt beslissen hoe wij ze behandelen en om jouw rechten kennen, informeren wij je hieronder over de manier waarop wij de gegevens verwerken die je via deze website en de Applicatie verstrekt.

 

De informatie en/of persoonlijke gegevens die je verstrekt zijn de verantwoordelijkheid van:

 

- De entiteit: PSYATWORK, S.L., NIF B 66 30 85 86

- Postadres: Carrer Mallorca 281, 2, 1, Barcelona, 08037 (Spanje)

- Contact: info@psyatwork.com

 

Het gebruik van deze website en de Applicatie is onderworpen aan het Privacy- en Persoonsgegevensbeschermingsbeleid, de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid zoals hieronder beschreven. Lees ze alsjeblieft goed door. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van het materiaal op de website, wordt je geacht dit beleid en deze voorwaarden vooraf en zonder voorbehoud te hebben gelezen en geaccepteerd.

1.  Over de verzameling, het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens bij het surfen op de website en het gebruik van de Applicatie

Wanneer de gebruiker het Psy@Home platform gebruikt, wordt automatisch informatie over zijn bezoek verzameld. Dit omvat de pagina's die je aanklikt en de gegevens die je verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om informatie te verkrijgen over hoe de Applicatie wordt gebruikt, en om je e-Coaching diensten aan te bieden. Alle informatie die je invoert in de sollicitatie, zoals jouw profielgegevens, taken, antwoorden en evaluatieresultaten, is onderworpen aan de voorwaarden die in hoofdstuk 4 hieronder worden gespecificeerd.

2. Automatisch verzamelde gegevens

Elke keer als een gebruiker Psy@Home of de Applicatie bezoekt, worden automatisch gegevens over zijn bezoek verzameld. Dit houdt in:

- De pagina die de gebruiker als eerste heeft ingevoerd

- De pagina's die de gebruiker bezoekt

- Als de gebruiker de website eerder heeft bezocht

- Van welke website kwam de gebruiker

- De tijd dat de gebruiker op de pagina bleef

- Het (de) sleutelwoord(en) dat (die) de gebruiker heeft ingevoerd in de zoekmachine

- Het IP-adres van de gebruiker

- Het besturingssysteem, het type browser en de versie die de gebruiker gebruikt

- De schermresolutie en het aantal kleuren dat door de PC van de gebruiker wordt gebruikt

- Taal, land en gebied/stad.

De gegevens worden verzameld via cookies, zogenaamde "web beacons" en logbestanden. De meeste websites of online media verzamelen dit soort gegevens, dus het is een standaardpraktijk.

3. Waarom verzamelen we gegevens over de bezoeken van onze klanten?

We gebruiken de niet-persoonlijke gegevens van cookies, webbakens en logbestanden om te weten te komen hoe de gebruiker de Psy@Home-website en de Applicatie gebruikt. We houden in de gaten welke pagina's gebruikers min of meer interessant vinden. Dit helpt ons om Psy@Home en de Applicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren, waardoor ze gebruiksvriendelijker en relevanter worden voor de gebruikers. We gebruiken de verzamelde gegevens over trends en gebruikersgedrag zowel intern als in het openbaar voor marketingdoeleinden, zoals trendrapporten op basis van bezoekersstatistieken. Dit soort gegevens wordt verzameld voor alle of grote groepen bezoekers en bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Als de gebruiker is geregistreerd in de Psy@Home-applicatie, worden cookies ook gebruikt om de toegangsvelden vooraf in te vullen.

 

 

 

4. Hoe worden de persoonsgegevens van de gebruiker beschermd?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot bepaalde Psy@Home medewerkers en leveranciers. We stellen alles in het werk om de gebruikersgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, maar we kunnen de veiligheid van deze gegevens niet garanderen wanneer ze via het internet worden overgedragen. Wanneer gegevens via het internet worden overgedragen, bestaat er een zeker risico dat anderen er illegaal toegang toe krijgen. Met andere woorden, de veiligheid van de gegevensoverdracht is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gebruikersgegevens worden zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de wetgever de vrijgave ervan eist.

 

5. Welke rechten heb je als je jouw gegevens aan ons verstrekt?

De wetgeving inzake gegevensbescherming en wij, als verantwoordelijken voor de verwerking, zullen de volgende rechten met betrekking tot jouw gegevens in acht nemen:

- het recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens;

- het recht om eventuele fouten in jouw persoonlijke gegevens te corrigeren;

- het recht om ons te vragen geen contact meer met je op te nemen met betrekking tot direct marketing strategieën;

- het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming;

- het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te verhinderen;

- het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

- het recht om te wissen; en

- het recht om een klacht in te dienen bij het Data Protection Center als je van mening bent dat wij jouw Persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben behandeld.

 

Als je opmerkingen, zorgen of klachten hebt over ons gebruik van jouw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op (info@psyatwork.com). Wij zullen binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek reageren op eventuele rechten die je uitoefent, tenzij het verzoek bijzonder complex is, in welk geval wij binnen drie maanden zullen reageren (wij zullen je binnen de eerste maand informeren als het langer dan een maand duurt om te reageren). Wanneer een antwoord van ons binnen een bepaalde termijn vereist is in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving, zullen wij binnen die geschatte termijn reageren.

Recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens

Je kunt vragen om de Persoonlijke Gegevens die wij over je hebben en die aan jou worden verstrekt:

- een overzicht van die Persoonsgegevens en de categorieën van Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;

- details over het doel waarvoor het wordt of zal worden gebruikt;

- gegevens over de ontvangers of het soort ontvangers aan wie het bekend is of kan worden gemaakt, met inbegrip van de vraag of zij zich in het buitenland bevinden en welke bescherming voor dergelijke buitenlandse overdrachten wordt gebruikt;

- details over de periode waarin zij worden vastgehouden of de criteria die worden gebruikt om de duur ervan te bepalen;

- details over hun rechten, met inbegrip van het recht op correctie, schrapping, beperking of bezwaar tegen de verwerking;

- alle beschikbare informatie over de bron van dergelijke gegevens;

- of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitvoeren, en zo ja, informatie over de logica en het verwachte resultaat of de gevolgen van een dergelijke besluitvorming of profilering (let op: we voeren momenteel geen profilering uit - we zullen je op de hoogte stellen als dit verandert); en

- waar jouw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen er zijn getroffen.

 

Recht om jouw persoonlijke gegevens bij te werken of eventuele fouten in jouw persoonlijke gegevens te corrigeren

Je kunt ons vragen om eventuele fouten in jouw Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, kosteloos te corrigeren. Als je dat wilt doen, alstublieft:

- stuur ons een e-mail of schrijf ons ();

- voldoende informatie te verstrekken om je te identificeren (bv. naam, registratiegegevens); en

- Vertel ons welke informatie onjuist is en welke informatie moet worden vervangen. Indien wij verplicht zijn jouw Persoonsgegevens bij te werken, zullen wij de ontvangers aan wie dergelijke Persoonsgegevens zijn verstrekt (indien van toepassing) hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke Gegevens die aan ons worden verstrekt nauwkeurig en volledig zijn. Als de informatie die je ons hebt verstrekt verandert, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

 

Recht om te vragen geen contact met je op te nemen via direct marketing

Wij hebben een legitiem belang bij het verzenden van elektronische communicatie in verband met de Service en aanverwante zaken (waaronder, maar niet beperkt tot, nieuwsbrieven, aankondigingen van nieuwe functies die op de Applicatie zijn geïmplementeerd, etc.). We kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om de Applicatie te verbeteren, maar je hoeft daar niet op in te gaan. Je kunt ons vragen om geen contact meer op te nemen voor direct marketing doeleinden. Als je dit wenst, stuur ons dan een e-mail of schrijf ons ( ). Je kunt sessie- en taakherinneringen stoppen met behulp van de AAN/UIT-knoppen in "Mijn profiel" op de Applicatie.

Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te verhinderen

In overeenstemming met de Wet op de gegevensverwerking kun je verzoeken dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens tijdelijk stopzetten als:

- je gelooft at jouw Persoonlijke Gegevens niet accuraat zijn (maar we zullen ze opnieuw gaan verwerken zodra we hebben gecontroleerd en bevestigd dat ze accuraat zijn);

- de verwerking onwettig is, maar je wilt niet dat wij jouw Persoonsgegevens verwijderen;

- we de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking; of

- je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking omdat je van mening bent dat jouw belangen moeten prevaleren voor het doel waarvoor wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

Indien je gebruik maakt van jouw recht om de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons te beperken, zullen wij de Persoonsgegevens blijven verwerken als

- je instemt met een dergelijke verwerking;

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere personen of rechtspersonen; of

- de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens kun je een elektronische kopie aanvragen van de Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij elektronisch bewaren, of die wij rechtstreeks aan een andere partij verstrekken. Dit recht geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt - het strekt zich niet uit tot door ons gegenereerde gegevens. Bovendien geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid alleen wanneer

- de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of voor de uitvoering van een contract; en

- de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Recht op verwijdering (verwijdering van gegevens)

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens kun je ons verzoeken () om jouw Persoonsgegevens te verwijderen wanneer:

- je denkt dat wij jouw Persoonlijke Gegevens niet nodig hebben om deze te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet;

- als je ons jouw toestemming hebt gegeven om jouw Persoonsgegevens te verwerken, maar je trekt die toestemming in en bijgevolg kunnen wij jouw Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken binnen het wettelijke kader;

- je maakt bezwaar tegen onze verwerking en wij hebben geen wettelijke basis om jouw Persoonsgegevens te blijven verwerken;

- jouw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn verwijderd, terwijl ze dat wel hadden moeten doen; of

- de Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan de wet te voldoen.

6. Intrekking van de toestemming

Je kunt de gegeven toestemming altijd intrekken, indien nodig, voor de doeleinden die zijn opgenomen in de sectie "Waarom verzamelen we gegevens over de bezoeken van onze gebruikers", zonder de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking via de directie aan te tasten. Houd er rekening mee dat als je jouw toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van cookies, het voor ons misschien niet mogelijk is om je de gehele of een deel van de Dienst te leveren.

gebruiksvoorwaarden

condicionesde uso

1. Reikwijdte en gebruik van het abonnement

Deze voorwaarden regelen de rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van de diensten van Psy@Home (en haar myCoach-applicatie) en www.psyatwork.com en andere nationale Internet LTD-bedrijven, geleverd door het moederbedrijf Psy@Work S.L., gevestigd in Carrer Mallorca 281, 2, 1, Barcelona, Spanje. De diensten van Psy@Home omvatten - maar zijn niet beperkt tot - de website, de FaceBook pagina, en de Psy@Home E-Coaching applicatie (myCoach). Het abonnement verleent de gebruiker (d.w.z. de rechtspersoon die zich op de Applicatie heeft geabonneerd) het recht om de applicatie Psy@Home E-Coaching (myCoach) te gebruiken. Het abonnement kan niet worden gebruikt door andere personen of organisaties dan de gebruiker in kwestie.

 

 

2. Aanvaarding van het abonnement

Door je te abonneren op de diensten van Psy@Home accepteer je de hieronder beschreven Gebruiksvoorwaarden.

3. Duur en beëindiging van het abonnement

Psy@Home biedt betaalde abonnementen aan. Het abonnement gaat in vanaf de datum waarop de gebruiker zich bij Psy@Home registreert. Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd via "Mijn Profiel" > Abonnement opzeggen.

4. Gebruikersgegevens

Je bent eigenaar van jouw gegevens die zijn opgeslagen op de Applicatie en mag deze naar eigen goeddunken gebruiken. Klanten die zich bij Psy@Home registreren hebben een gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen keuze. Psy@Home is niet verantwoordelijk voor het misbruik van wachtwoorden die de gebruiker als geregistreerde gebruiker kan oplopen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruikersnamen en wachtwoorden die hem/haar ter beschikking worden gesteld voor toegang als geregistreerde gebruiker goed te beheren.

5. Operationele stabiliteit

Psy@Home streeft naar de hoogst mogelijke mate van operationele stabiliteit, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die worden veroorzaakt door factoren waar het bedrijf geen invloed op heeft. Dergelijke storingen omvatten - maar zijn niet beperkt tot - stroomstoringen, fouten in modemapparatuur, ADSL-verbindingen, telecommunicatieverbindingen of dergelijke. In ieder geval streeft Psy@Home naar een zo snel mogelijk herstel van de normale werking.

 

 

6. Onderhoud van toepassingen

Psy@Home heeft het recht om operationele wijzigingen in de Applicatie aan te brengen om de dienstverlening te verbeteren, of anderszins (bijvoorbeeld het ontwikkelen of vervangen van technische apparatuur, onderhoud of software-updates) zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In sommige omstandigheden kan het nodig zijn de toegang tot de Applicatie te onderbreken, normaal gesproken tussen 22.00 uur en 7.00 uur. Indien mogelijk wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gesteld van een dergelijke opschorting. Psy@Home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke opschorting.

 

 

7. Rechten

De Applicatie is auteursrechtelijk beschermd en blijft het eigendom van Psy@Work S.L. Psy@Work S.L. kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen aan een filiaal, dochtermaatschappij of bedrijfseenheid van Psy@Work S.L.. Behoudens het bovenstaande kunnen de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

 

8. Verantwoordelijkheid van Psy@Home

Psy@Home heeft redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de Applicatie vrij is van virussen, maar er wordt geen garantie gegeven dat de Applicatie vrij is van virussen of dergelijke, en Psy@Home is niet aansprakelijk als dit niet het geval is. Voor zover toegestaan door de Spaanse wet, wijst Psy@Home alle garanties met betrekking tot de Applicatie af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - elke impliciete garantie van toereikendheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Psy@Home is niet verantwoordelijk voor oplossingen van derden die beschikbaar zijn en/of geïntegreerd zijn in de Applicatie. Daarom is Psy@Home niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie of resultaten die via dergelijke oplossingen van derden worden verkregen. Evenzo is Psy@Home niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en functionaliteit van de oplossingen van derden, inclusief eventuele schade en/of verlies als gevolg van het gebruik van de oplossingen van derden.

 

Psy@Home is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor enig verlies of schade (inclusief bedrijfsonderbreking) die direct of indirect ontstaat, behalve in de mate dat een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten onder het toepasselijke recht.

 

Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Psy@Home, haar werknemers, agenten of bevoegde vertegenwoordigers, waarvoor geen limiet geldt, is de aansprakelijkheid van Psy@Homese beperkt tot de laagste van de waarden van de betalingen die door de Gebruiker zijn gedaan gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan het voorval dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of EUR 1.000 (duizend euro).

9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

De gebruiker bevestigt dat hij of zij gemachtigd is om Psy@Home instructies te geven om dergelijke informatie te verwerken en dat alle gegeven instructies legaal zullen zijn. Psy@Home is verplicht om alle ontvangen informatie over de Gebruiker geheim te houden en zal deze informatie niet aan derden bekendmaken, behalve wanneer dit wordt vereist door een rechtbank of regelgevende instantie, en dan alleen in de mate dat dit nodig is.

 

Psy@Home heeft de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat informatie over het systeem wordt vernietigd, verloren gaat of per ongeluk of illegaal wordt verspild en om te voorkomen dat deze informatie in handen van een onbevoegde partij valt of wordt misbruikt of anderszins wordt behandeld op een manier die in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gebruiker gaat ermee akkoord dat een kopie van het door zijn bank aan de gebruiker verstrekte bankcertificaat mag worden opgeslagen in de Psy@Home database en in een externe database. De gebruiker gaat er ook mee akkoord dat gegevens die via een bankbron bij de bank van de gebruiker worden opgevraagd, beschikbaar zijn en worden opgeslagen in de Applicatie.

 

 

10. Volledig akkoord

Deze voorwaarden en het abonnement bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande correspondentie of mededelingen, zowel schriftelijk als mondeling. Psy@Home kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, mits Psy@Home haar gebruikers niet minder dan 40 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt. In dat geval zijn al deze wijzigingen van toepassing op de volgende verlenging van het abonnement.

 

 

12. Geschillen

Op deze voorwaarden is Spaans recht van toepassing, en de rechtbanken van Spanje hebben de exclusieve bevoegdheid om elk geschil over deze Voorwaarden of hun onderwerp te bepalen.

auteursrechtelijke informatie

copyrigt

1. Het auteursrecht van het materiaal

Tenzij anders vermeld, is al het Psy@Home materiaal en de toepassing ervan auteursrechtelijk beschermd © door Psy@Home. Het materiaal mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psy@Home.

 

2. Voorwaarden voor het gebruik van Psy@Work en de Applicatie

Psy@Home levert de applicatie voor persoonlijk gebruik. Je kunt materiaal uit de Applicatie downloaden voor persoonlijk gebruik als je alle informatie over het auteursrecht en andere eigendomsrechten op het materiaal behoudt. Je mag ook tekstregels citeren van Psy@Home en de Applicatie zonder specifieke toestemming. Wanneer de gebruiker dit doet, is het onder de voorwaarden dat hij/zij duidelijk maakt dat het citaat afkomstig is van Psy@Home of de Applicatie en dat hij/zij het citaat niet buiten de context of op enige manier die verkeerd begrepen zou kunnen worden, gebruikt. Ook, hoewel dit geen voorwaarde is voor de Psy@Home en Applicatie offerte, moet de gebruiker verwijzen naar Psy@Home en de Applicatie van waaruit hij/zij de offerte heeft gekopieerd. Anders mag de gebruiker de inhoud van Psy@Home en de Applicatie niet distribueren, wijzigen, publiceren, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder de schriftelijke toestemming van Psy@Home. Deze voorwaarde omvat de tekst, de beelden, het geluid, het ontwerp, de graphics en het logo.

3. Persmateriaal

De inhoud met het label "Press" mag in openbare mededelingen worden gebruikt, indien de informatiebron wordt vermeld.

4. Wijzigingen in de inhoud van Psy@Home en de Applicatie

De inhoud van Psy@Home en de Applicatie zal regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Als je Psy@Home of de Applicatie citeert, houd er dan rekening mee dat de inhoud die je citeert in de toekomst kan veranderen.

5. Links naar websites van derden

Wij linken naar websites van derden wanneer wij dat gepast vinden. Psy@Home kan natuurlijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor websites van derden of hun inhoud. Neem daarom de gebruiksvoorwaarden en de copyrightinformatie van de eigenaar van de website van een derde partij in acht. Onze link naar websites van derden houdt niet automatisch in dat Psy@Home deze websites, hun inhoud of hun producten onderschrijft.

 

6. Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van Psy@Home en de Applicatie is bedoeld voor jouw gemak en persoonlijk gebruik. Alle inhoud op Psy@Home en de Applicatie wordt geleverd "zoals het is" zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Psy@Home is niet aansprakelijk voor enig direct, indirect of incidenteel verlies of schade als gevolg van toegang tot of gebruik van Psy@Work en de Applicatie. Bovendien neemt Psy@Home geen verantwoordelijkheid op zich en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of virussen die jouw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van toegang tot of gebruik van Psy@Home en de Applicatie of de overdracht van materiaal, gegevens, tekst, beelden of geluid van Psy@Home en de Applicatie of die afkomstig zijn van Psy@Home en de Applicatie.

 

 

7. Wijzigingen en updates

Psy@Home kan te allen tijde besluiten deze voorwaarden en copyrightinformatie te wijzigen.

bottom of page